Детство

Въведение Днес терминът „нисък ръст“ се използва поради негативната конотация на думата „нисък ръст“. Това описва, че човек е под 3 -тия персентил на темпа на растеж - т.е. по -малко от 97% от всички хора в неговата възрастова група. Децата, чиито родители също са много малки, не попадат под ... Детство

Синдром на юношеството | Детство

Юношески синдром „Синдром на нисък ръст или малък ръст“ не съществува. Има различни синдроми, т.е. комбинации от симптоми или явления, които включват нисък ръст. Най -известните синдроми са синдромът на Ulrich Turner (вижте описанието за допълнителни симптоми), тризомия 21, синдром на Prader Willi или синдром Noonan. Всички тези синдроми включват джуджета като ... Синдром на юношеството | Детство

Продължителност | Детство

Продължителност Ако детето има дефицит на хормони на растежа, който причинява джуджета, трябва да се прилага изкуствен растежен хормон, докато епифизарните стави на костите се затворят. Това означава, че терапията се спира, когато надлъжният растеж на тялото приключи. Това често е още на 16 -годишна възраст в ... Продължителност | Детство

Хромозомите

Определение - Какво представляват хромозомите? Генетичният материал на клетката се съхранява под формата на ДНК (дезоксирибонуклеинова киселина) и нейните основи (аденин, тимин, гуанин и цитозин). Във всички еукариотни клетки (животни, растения, гъби) това присъства в клетъчното ядро ​​под формата на хромозоми. Хромозомата се състои от единична, кохерентна ДНК ... Хромозомите

Какви функции имат хромозомите? | Хромозоми

Какви функции имат хромозомите? Хромозомата, като организационна единица на нашия генетичен материал, служи преди всичко за осигуряване на равномерно разпределение на дублирания генетичен материал към дъщерните клетки по време на клетъчното делене. За тази цел си струва да разгледаме по -отблизо механизмите на клетъчното делене или клетката ... Какви функции имат хромозомите? | Хромозоми

Какъв е нормалният набор от хромозоми при хората? | Хромозоми

Какъв е нормалният набор от хромозоми при хората? Човешките клетки имат 22 независими от пола двойки хромозоми (автозоми) и две полови хромозоми (гонозоми), така че общо 46 хромозоми съставляват един набор от хромозоми. Автозомите обикновено присъстват по двойки. Хромозомите на двойка са сходни по форма и последователност на гените и ... Какъв е нормалният набор от хромозоми при хората? | Хромозоми

Какво е хромозомна аберация? | Хромозоми

Какво е хромозомна аберация? Структурната хромозомна аберация съответства основно на определението за хромозомна мутация (виж по -горе). Ако количеството генетичен материал остава същото и се разпределя само по различен начин, това се нарича балансирана аберация. Това често се извършва чрез транслокация, т.е. прехвърляне на хромозомен сегмент в друга хромозома. … Какво е хромозомна аберация? | Хромозоми

Какво представлява хромозомният анализ? | Хромозоми

Какво е хромозомен анализ? Хромозомният анализ е цитогенетичен метод, използван за откриване на числени или структурни хромозомни аберации. Такъв анализ би бил използван например в случаите на непосредствено съмнение за хромозомен синдром, т.е. малформации (дисморфии) или умствена изостаналост (изостаналост), но също така и при безплодие, редовни аборти (аборти), а също и някои видове ... Какво представлява хромозомният анализ? | Хромозоми