Клетъчно разделение: Функция, задачи, роля и болести

Клетъчното делене се среща във всяко живо същество под формата на митотично или мейотично клетъчно делене. Той има за цел да обновява телесната субстанция и да произвежда репродуктивни клетки. Какво представлява клетъчното делене? Клетъчното делене има чувството за обновяване на телесната субстанция и производство на репродуктивни клетки. Има два вида клетъчно делене: ... Клетъчно разделение: Функция, задачи, роля и болести

Мейоза: Функция, задачи, роля и болести

Мейозата се отнася до форма на клетъчно делене, при която в допълнение към клетъчното делене, диплоидният хромозомен набор е редуциран до хаплоиден хромозомен набор, така че новообразуваните клетки да имат само по един набор от хромозоми. В човешкия организъм мейозата служи за генериране на хаплоидни зародишни клетки, които имат един -единствен набор ... Мейоза: Функция, задачи, роля и болести

Хромозомите

Определение - Какво представляват хромозомите? Генетичният материал на клетката се съхранява под формата на ДНК (дезоксирибонуклеинова киселина) и нейните основи (аденин, тимин, гуанин и цитозин). Във всички еукариотни клетки (животни, растения, гъби) това присъства в клетъчното ядро ​​под формата на хромозоми. Хромозомата се състои от единична, кохерентна ДНК ... Хромозомите

Какви функции имат хромозомите? | Хромозоми

Какви функции имат хромозомите? Хромозомата, като организационна единица на нашия генетичен материал, служи преди всичко за осигуряване на равномерно разпределение на дублирания генетичен материал към дъщерните клетки по време на клетъчното делене. За тази цел си струва да разгледаме по -отблизо механизмите на клетъчното делене или клетката ... Какви функции имат хромозомите? | Хромозоми

Какъв е нормалният набор от хромозоми при хората? | Хромозоми

Какъв е нормалният набор от хромозоми при хората? Човешките клетки имат 22 независими от пола двойки хромозоми (автозоми) и две полови хромозоми (гонозоми), така че общо 46 хромозоми съставляват един набор от хромозоми. Автозомите обикновено присъстват по двойки. Хромозомите на двойка са сходни по форма и последователност на гените и ... Какъв е нормалният набор от хромозоми при хората? | Хромозоми

Какво е хромозомна аберация? | Хромозоми

Какво е хромозомна аберация? Структурната хромозомна аберация съответства основно на определението за хромозомна мутация (виж по -горе). Ако количеството генетичен материал остава същото и се разпределя само по различен начин, това се нарича балансирана аберация. Това често се извършва чрез транслокация, т.е. прехвърляне на хромозомен сегмент в друга хромозома. … Какво е хромозомна аберация? | Хромозоми

Какво представлява хромозомният анализ? | Хромозоми

Какво е хромозомен анализ? Хромозомният анализ е цитогенетичен метод, използван за откриване на числени или структурни хромозомни аберации. Такъв анализ би бил използван например в случаите на непосредствено съмнение за хромозомен синдром, т.е. малформации (дисморфии) или умствена изостаналост (изостаналост), но също така и при безплодие, редовни аборти (аборти), а също и някои видове ... Какво представлява хромозомният анализ? | Хромозоми

Prophase: Функция, задачи, роля и болести

Митозата протича в няколко фази. Сред тях профазата представлява началото на митозата. Нарушенията в процеса на профаза предотвратяват инициирането на клетъчно делене. Какво е профаза? И митозата, и мейозата започват с профаза. И в двата случая се случва клетъчно делене. Въпреки това, докато в митозата идентичният генетичен материал се предава на дъщерните клетки, ... Prophase: Функция, задачи, роля и болести

Наследственост: Функция, задачи, роля и болести

Наследствеността е причина децата да приличат на своите роднини. В рамките на сложни процеси различни характеристики се предават на потомците чрез хромозомите. В процеса два израза за всяка черта винаги се срещат чрез майката и бащата. Какво е наследственост? Хората имат 46 хромозоми. Хромозомите са носители на ДНК, върху която всички ... Наследственост: Функция, задачи, роля и болести

Плазмодий: Инфекция, пренос и болести

Плазмодият е едноклетъчен паразит без клетъчна стена, който може да зарази бозайници, птици и влечуги и принадлежи към класа Apicomplexa (по-рано Sporozoa). От приблизително 200 известни вида, 4 са от значение за хората като причинители на малария. Всички видове Plasmodia имат общо, че преминават през задължителен превключвател между комари и гръбначни, който ... Плазмодий: Инфекция, пренос и болести

смекчен израз

Определение Мейозата е специална форма на ядрено деление и се нарича още деление на зрялост. Той съдържа две деления, които превръщат диплоидната клетка майка в четири хаплоидни дъщерни клетки. Всяка от тези дъщерни клетки съдържа 1-хроматидна хромозома и не е идентична. Тези дъщерни клетки са необходими за сексуално размножаване. Въведение При мъжете зародишът ... смекчен израз

Каква е разликата с митозата? | Мейоза

Каква е разликата с митозата? Мейозата е много подобна на митозата по отношение на второто мейотично разделение, но има някои разлики между двете ядрени дивизии. Резултатът от мейозата са зародишните клетки с прост набор от хромозоми, които са подходящи за сексуално размножаване. При митоза идентични дъщерни клетки с ... Каква е разликата с митозата? | Мейоза