Системна терапия: подход, ефекти и целесъобразност

Какво представлява системната терапия?

Системната терапия разглежда хората като част от система. Всички хора в една система са пряко свързани помежду си – например в семейство, партньорство, училище или работно място. Следователно промените в системата засягат всички членове. Дисфункционалните взаимоотношения или неблагоприятните комуникационни модели в рамките на системата могат да повлияят на психичното здраве на отделните членове.

Следователно системните терапевти приписват проблемите на дадено лице на смущение в системата. За разлика от други видове терапия обаче фокусът не е върху намирането на влиянията, които причиняват болестта. Това е така, защото при системната терапия терапевтът приема, че всяко разстройство изпълнява и специфична цел в системата. Заедно с пациента той се опитва да разкрие функцията на симптомите в системата.

Системната терапия може да се проведе и в индивидуална обстановка. Тогава фигурите на привързаността не присъстват, но терапевтът може да работи заместващо със символи, например, за да включи фигурите на привързаността.

Произход в семейната терапия

Системно консултиране: Определение

Какво е системно консултиране? Методите за системно консултиране са подобни на тези на системната терапия, защото следват същата основна идея: за да разрешат проблемите, те започват със системата. Системната терапия се различава от консултирането по това, че психологическото страдание се разглежда като част от терапията. Системното консултиране, от друга страна, се фокусира върху ежедневните проблеми и подкрепя съответния човек при конкретното изпълнение на целите и при решаването на проблеми. Следователно системното консултиране често е с по-кратка продължителност от системната терапия.

Системен надзор

Системното наблюдение също играе важна роля, особено в психосоциалните и клиничните институции. Например супервайзорът подкрепя съветниците или психолозите в тяхната професия, като отразява работата им. Системната супервизия може да се проведе както в индивидуална среда, така и в група. Надзорът вече се използва и в компаниите, например за подобряване на комуникационните процеси в екипите.

Системен коучинг

Термините „системно консултиране“ и „системен коучинг“ не са правно защитени. Хората, които биха искали да се консултират насаме с такъв консултант или коуч, трябва да обърнат внимание на професионалната квалификация. Дипломирани психолози или психолози с магистърска степен (Psychologe M.Sc.) са преминали професионално квалифицирано и признато обучение. Педагози и социални педагози/социални работници също често работят като системни консултанти или треньори.

Кога провеждате системна терапия?

Системната терапия може да се използва за справяне с голямо разнообразие от житейски проблеми. Като се започне от професионални кризи и се стигне до справяне с психологически разстройства. Системната терапия се счита за ефективна възможност за лечение на афективни разстройства като депресия, хранителни разстройства, зависимости, шизофрения и психосоматични заболявания. Децата и юношите също имат полза от системната терапия.

Както повечето терапии, системната терапия има смисъл само ако пациентът е готов да я приеме. Това включва желание да се разгледат точните процеси в системите, като например семейството. За пациенти, чиито проблеми не са свързани със системи, друга форма на терапия може да е по-подходяща.

Какво правите в системната терапия?

Терапевтът се фокусира върху съществуващите ресурси, които пациентът и хората, които се грижат за него, носят със себе си. Засегнатите често имат умения, които не са използвали преди или са използвали неправилно. Това може да е способността да изслушват добре, да разрешават спорове или да отстояват себе си.

За лечение на психични разстройства терапевтът също така изследва каква функция имат симптомите в системата. Пример може да бъде депресирана майка, която е самотен родител и се страхува, че синът й може да я напусне. Нейната депресия допринася за това възрастният й син да не се изнесе, защото се тревожи за нея.

Това обаче не означава, че терапевтът обвинява майката в злонамереност. Засегнатите обикновено не са наясно с ефектите в системата. Ако засегнатите разбират връзките и виждат значението на своите симптоми в дадена система, те могат да се справят с тях по-лесно.

Терапевтът използва следните системни терапевтични методи, наред с други, за да направи видими връзките в системата и алтернативните решения:

Системна терапия: кръгови въпроси

Системна терапия: генограма

За да даде на терапевта представа за семейната структура, той моли семейството да начертае генограма. В генограмата семейството може не само да начертае родословното си дърво, но и да използва различни линии, за да представи връзките между тях. Дебелите линии могат да изразят силна връзка, а начупените линии - конфликт. Целта на семейната терапия е да разкрие твърдите модели и вкоренените мисли. Това разкрива нови възможности за справяне с конфликтите.

Системна терапия: семейна скулптура

Друг системен подход в системната терапия е семейната скулптура. Член на семейството позиционира членовете в стаята, както той или тя вижда връзката между членовете на семейството. Например членове на семейството, които се разбират добре, биха стояли близо един до друг. Конфликтите стават ясни, когато хората са разположени с гръб един към друг.

Този метод илюстрира как член на семейството възприема семейството и може да предизвика силни чувства във всички участници. След това терапевтът напътства човека да създаде семейството така, както би искал да бъде ситуацията. Семейната скулптура може да помогне за промяна на динамиката в семейството.

Системна терапия: семейна констелация

След това пациентът позиционира хората в стаята според тяхната семейна картина. След това той сяда на ръба и може да наблюдава взаимодействието отвън. Терапевтът пита поставените хора как се чувстват в позицията си. Въпреки че участниците не познават личната история на пациента, динамиката често е подобна на тази, която реално преобладава в семейството. Когато индивидите променят позицията си, динамиката също се променя. По този начин могат да се изпробват възможните решения.

Семейните констелации са спорен метод. Критиките към него възникнаха от работата на терапевти, които не бяха достатъчно обучени за семейните констелации или които използваха този метод в своя полза. Също така, такива терапевти понякога нямат откритото, уважително и безпристрастно отношение, което системният терапевт трябва да приеме в полза на своя пациент.

Какви са рисковете от системната терапия?

При системната терапия терапевтът включва важни фигури на привързаност в терапевтичния процес. Ако съществуващите проблеми в семейната система например се обсъждат открито, може да възникнат нови напрежения и проблеми.

Успехът на системната психотерапия зависи от различни фактори. Добрата връзка между терапевт и пациент е особено важна. Ако вие като пациент не се чувствате комфортно в терапията, трябва да говорите с вашия терапевт за това и, ако е необходимо, да потърсите друг терапевт.

Какво трябва да имам предвид след системна терапия?

След терапевтичните сесии е препоръчително да отделите време за обработка на обсъжданите въпроси. По време на терапията често възникват силно емоционални проблеми. Дайте време на себе си и на другите хора да разберат чувствата си.

Също така е важно съдържанието на терапевтичните сесии да не се използва за укоряване на други хора за техните грешки. На много хора им е много трудно да говорят за чувствата си пред другите. Следователно отношението един към друг с уважение също има положителен ефект върху терапията.

Ако проблемите продължават да са налице след края на терапията, можете да говорите с вашия терапевт за удължаване на терапията. Ако забележите, че се появяват психологически проблеми, определено трябва да се свържете отново с терапевт – или за нова системна терапия (евентуално вече в индивидуална среда, ако преди това е била групова), или друга форма на терапия.