Пропанол (Propan-1-Ol)

Продукти

Пропанолът се предлага в аптеките и дрогериите. Известен е още като пропилов алкохол. Систематичното наименование е пропан-1-ол. Пропанолът не трябва да се бърка с изомера изопропанол (пропан-2-ол).

Структура и свойства

Пропанол (С3H8О, Мr = 60.1 g / mol) е основен и линеен алкохол. Формално това е пропан с хидроксилна група в позиция 1. Пропанолът съществува като бистра, безцветна течност с „лечебна” миризма етанол и се смесва с вода. Температурата на кипене е около 96 ° C.

Приложения

  • Пропан-1-ол и пропан-2-ол се съдържат в многобройни дезинфектантинапример за повърхностни и кожа дезинфекция.
  • Като реагент и като разтворител.
  • За химически синтези.

Неблагоприятни ефекти

Пропанолът и неговите пари са запалими и имат дразнещи и корозивни свойства. Пропанолът може да причини тежко увреждане на очите при контакт, както и сънливост и световъртеж. Трябва да се спазват подходящите предпазни мерки в информационния лист за безопасност.