Ниско кръвно налягане (хипотония): Профилактика

За предотвратяване на хипотония (ниска кръв натиск), трябва да се обърне внимание на намаляването на индивидуалното рискови фактори.

Поведенчески рискови фактори

  • Стимулираща консумация
  • Употреба на наркотици
    • Опиати или опиоиди (алфентанил, апоморфин, бупренорфин, кодеин, дихидрокодеин, фентанил, хидроморфон, лоперамид, морфин, метадон, налбуфин, налоксон, налтрексон, оксикодон, пентазоцин, петидин, пириментал, периментал, периментал, пириментал, периментал
  • Физическа дейност
    • Липса на физическа активност

Свързани с болестта рискови фактори

  • Хранителни нарушения, свързани с поднормено тегло