Heel Spur: Вторични заболявания

По-долу са най-важните заболявания или усложнения, които могат да бъдат съпътстващи поради петата на шпорите:

Симптоми и необичайни клинични и лабораторни находки, които не са класифицирани другаде (R00-R99).

  • Хронична болка