Водород

Продукти

Водородът се предлага на пазара като сгъстен газ в бутилки за сгъстен газ. В много страни се предлага например от PanGas.

Структура и свойства

Водород (Н, атомен номер: 1, атомен маса: 1.008) е първият и най-простият химичен елемент в периодичната система и най-разпространеният във Вселената. На Земята например се среща в вода, във всички живи същества и във въглеводородите. Водородът обикновено присъства молекулярно, т.е. свързан със себе си като Н2. Слънцето се състои главно от водород. Топлината и енергията му идват от сливането на водорода с хелий. Водородът (противоум) се състои само от един протон (+) и един електрон (-), които той може да дари като валентен електрон. Това с изключение на изотопите деутерий (D, с 1 неутрон) и тритий (T, с 2 неутрона). Хидридите са отрицателно заредени водородни йони (Н-). Образувани са с алкални и алкалоземни метали. Примерите са натрий хидрид (NaH) или калций хидрид (CaH2). Водородът съществува като безцветен, без мирис и изключително запалим газ с ниско съдържание плътност. Той е аполарен, практически неразтворим в вода, и има нисък точка на топене намлява точка на кипене. Водородът е нетоксичен, но може да причини задушаване и експлозии при по-високи концентрации.

Реакциите

Поради високата енергия на свързване на молекулярния водород (HH), химичните реакции обикновено протичат при високи температури. Кислород реагира екзотермично и експлозивно с водород. Това е известно като реакция на оксиводород:

  • 2 H2 (водород) + O2 (кислород) 2 H2O (вода)

Вижте също под редокс реакции. Обратно, водородът и кислородът могат да се получат чрез електролиза на водата:

  • 2 H2O (вода) 2Н2 (водород) + O2 (кислород)

Когато неблагородните метали влязат в контакт с киселина, се образува водород:

  • Zn (елементарен цинк) + Н2SO4 (сярна киселина) цинков сулфат (ZnSO4) + Н2 (водород)

С халогените водородът образува киселини, например с хлорен газ (хлорна оксиводородна реакция):

  • H2 (водород) + Cl2 (хлор) 2 HCl (хлороводород)

Области на приложение

Области на приложение във фармацията (селекция):

  • Водородът присъства в повечето активни фармацевтични съставки и помощни вещества. Това с изключение на някои неорганични соли.
  • За каталитично хидрогениране на ненаситени мастни киселини в мазнините и мастните масла (т.нар. втвърдяване).
  • Водородът играе централна роля в киселинно-алкалните реакции.
  • За химически синтези.

За разлика от кислород, водородът няма значение като медицински газ.