Амини

дефиниция

Амините са органични молекули съдържащ азот (N) атоми, свързани към въглероден or водород атоми. Те са официално получени от амоняк, в който водород атомите са заменени с въглероден атоми.

 • Първични амини: 1 въглероден атом
 • Вторични амини: 2 въглеродни атома
 • Третични амини: 3 въглеродни атома

Функционалната група се нарича амино група, например R-NH2.

номенклатура

Тривиалното име на прост алифатичен амин се получава чрез подреждане на остатъците с наставката -амин по азбучен ред. Така например:

 • Етилметиламин
 • Метиламинът
 • Диметиламин
 • Етиламин
 • Пропиламин
 • Циклохексамин
 • Диетилметиламин
 • Етилметилпропиламин

За официалната номенклатура IUPAC се използва и префиксът amino. Може да се направи разлика между алифатни и ароматни амини. Най-простият ароматен амин е анилин. Състои се от бензенов пръстен с една аминогрупа. The азот-съдържащите хетероцикли също принадлежат към амините.

Имоти

 • Н-мостовете на амини са по-малко силни от тези на сравнимите алкохоли , защото азот е по-малко електроотрицателен от кислород.
 • Първичните и вторичните амини имат по-ниски точки на кипене от сравнимите алкохоли. От друга страна, те са по-високи от сравнимите алкани.
 • Амини с малка молекула маса обикновено са разтворими в вода.
 • Амините често се характеризират с неприятна, дразнеща, рибна или остра миризма.
 • Амините имат основни свойства.

Химични реакции на амини

Амините са основи и реагират с киселини в киселинно-алкална реакция:

 • R-NH2 (първичен амин) + HCl (солна киселина) R-NH3+ +Cl-

Полученият положително зареден йон е амониевият йон (в този случай алкиламониев йон). The соли се наричат ​​амониеви соли. Поради самотната двойка азотът е нуклеофил, подходящ за нуклеофилно заместване. С карбоксилна киселина, an амид е формиран. С халогенид амин може да бъде алкилиран.

Амини във фармацевтичните продукти

Във фармацевтиката аминогрупата е една от най-важните функционални групи в активните съставки. Безброй фармакологично активни вещества са амини, като например алкалоиди. Важна причина е, че амините могат да бъдат и двете водород акцептори и дарители на облигации. Това играе решаваща роля за свързването на лекарството в мястото на свързване или в активното място на лекарствените цели. Между другото, третичните амини са изключение, които са само акцептори, а не донори. Друга причина е, че амините присъстват във важни биомолекули като аминокиселини, протеини, нуклеинова киселина, невротрансмитери и хормони. И накрая, амините също са незаменими за синтеза на активни вещества.

Злоупотреба

Амините се използват неправилно за незаконния синтез на наркотици. Например, метиламинът може да се използва за синтеза на екстаз (MDMA).